المنت های جعبه ای

[vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”40″][vc_column width=”1/1″][grve_title title=”جعبه با آیکون وسط” heading=”h5″ line_type=”line” align=”right” animation_delay=”200″][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”90″][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”html5″ icon_char=”A” title=”با فونت اختصاصی” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”200″ icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”char” icon=”html5″ icon_char=”1″ title=”با کاراکتر” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”400″ icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”star” icon_char=”A” title=”با آیکون عکس” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”600″ icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”40″][vc_column width=”1/1″][grve_title title=”با آیکون سمت راست” heading=”h5″ line_type=”line” align=”right” animation_delay=”200″][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”90″][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”html5″ icon_char=”A” title=”با فونت اختصاصی” align=”right” animation=”fadeIn” animation_delay=”600″ icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”char” icon=”html5″ icon_char=”1″ title=”با کاراکتر” align=”right” animation=”fadeIn” animation_delay=”800″ icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”step-forward” icon_char=”A” title=”با عکس” align=”right” animation=”fadeIn” animation_delay=”1000″ icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”40″][vc_column width=”1/1″][grve_title title=”با آیکون کوچک” heading=”h5″ line_type=”line” align=”right” animation_delay=”200″][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”90″][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”html5″ icon_char=”A” title=”با فونت اختصاصی” align=”left” animation=”fadeIn” animation_delay=”200″ icon_size=”small”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”char” icon=”html5″ icon_char=”1″ title=”با کاراکتر” align=”left” animation=”fadeIn” animation_delay=”300″ icon_size=”small”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”power-off” icon_char=”A” title=”با عکس” align=”left” animation=”fadeIn” animation_delay=”400″ icon_size=”small”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_image_type=”fixed” pattern_overlay=”yes” color_overlay=”secondary” opacity_overlay=”40″ margin_bottom=”0″ padding_top=”30″ padding_bottom=”30″ bg_image=”2927″][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”html5″ icon_char=”A” title=”با فونت اختصاصی” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”200″ bg_white_box=”yes” icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”char” icon=”html5″ icon_char=”1″ title=”با کاراکتر” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”300″ bg_white_box=”yes” icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”power-off” icon_char=”A” title=”با عکس” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”400″ bg_white_box=”yes” icon_size=”classic”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_image_type=”fixed” opacity_overlay=”90″ margin_bottom=”90″ padding_top=”30″ padding_bottom=”30″ pattern_overlay=”yes” color_overlay=”secondary” bg_image=”2927″][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”html5″ icon_char=”A” title=”با فونت اختصاصی” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”200″ bg_white_box=”yes” icon_size=”small”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”char” icon=”html5″ icon_char=”1″ title=”با کاراکتر” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”300″ bg_white_box=”yes” icon_size=”small”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”power-off” icon_char=”A” title=”با عکس” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”400″ bg_white_box=”yes” icon_size=”small”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”40″][vc_column width=”1/1″][grve_title title=”جعبه های عکس” heading=”h5″ line_type=”line” align=”right” animation_delay=”200″][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”90″][vc_column width=”1/3″][grve_media_box media_type=”image” map_height=”280″ map_type=”ROADMAP” title=”تست باکس یک” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”200″ image=”2911″ map_lat=”51.516221″ map_lng=”-0.136986″ map_zoom=”14″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_media_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_media_box media_type=”image” map_height=”280″ map_type=”ROADMAP” title=”تست باکس 2″ align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”250″ image=”2910″ map_lat=”51.516221″ map_lng=”-0.136986″ map_zoom=”14″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_media_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_media_box media_type=”image-video-popup” map_height=”280″ map_type=”ROADMAP” title=”تست باکس 3″ align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”300″ image=”2916″ video_link=”http://vimeo.com/27246366″ map_lat=”51.516221″ map_lng=”-0.136986″ map_zoom=”14″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_media_box][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”40″][vc_column width=”1/1″][grve_title title=”جعبه های چندرسانه ای” heading=”h5″ line_type=”line” align=”right” animation_delay=”200″][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”80″][vc_column width=”1/3″][grve_media_box media_type=”map” map_address=”London” map_height=”208″ map_type=”ROADMAP” title=”نقشه گوگل” align=”left” animation=”fadeIn” animation_delay=”200″ map_lat=”51.516221″ map_lng=”-0.136986″ map_zoom=”14″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_media_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_media_box media_type=”video” map_height=”280″ map_type=”ROADMAP” title=”YouTube” align=”left” animation_delay=”400″ video_link=”http://www.youtube.com/watch?v=OFPUF-r511A” animation=”fadeIn” map_lat=”51.516221″ map_lng=”-0.136986″ map_zoom=”14″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_media_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][grve_media_box media_type=”video” map_height=”280″ map_type=”ROADMAP” title=”Vimeo” align=”left” animation_delay=”600″ video_link=”http://www.youtube.com/watch?v=OFPUF-r511A” map_lat=”51.516221″ map_lng=”-0.136986″ map_zoom=”14″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/grve_media_box][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#24d1c4″ font_color=”#ffffff” opacity_overlay=”10″ footer_feature=”yes” padding_top=”40″ padding_bottom=”40″][vc_column width=”1/1″][grve_callout callout_style=”2″ title=”کار ما چطور است؟ نظرات خود را برای ما بیان کنید!” button_type=”advanced” button_color=”primary” button_text=”تماس بگیرید” button_text_hover=”همین الان!” button_size=”small” align=”left” animation_delay=”200″]Sample Text[/grve_callout][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][grve_divider line_type=”space”][/vc_column][/vc_row]